kryteria wyodrębniania subdyscyplin pedagogicznych

Baza znalezionych fraz

JungleRecords Poleca.

Temat: Notatki...
Pedagogika jest nauką o wychowywaniu człowieka.
Elementy ujęcia strukturalno-formalnego:
-kryteria wyodrębnienia nauki:przedmiot,język,metoda
-działy pedagogiki
-subdyscypliny pedagogiczne
-dziedziny wychowania
Przedmiot-obiekt i zakres badania.
Metoda-sposób opisu i wyjaśniania badanych zjawisk.
Język-podstawowe pojęcia używane w nauce np.w pedagogice:edukacja,wychowanie,nauczanie,historyczny rozwój tych pojęć.

Działy pedagogiki:
1.pedagogika ogólna-ogólna charakterystyka epistomologiczno-metodologiczna dyscypliny(edukacji).
2.historia wychowania-historia myśli pedagogicznej i rozwoju instytucji oświatowych.
3.teoria nauczania(dydaktyka)-charakterystyka procesu nauczania-uczenia się.
4.teoria wychowania-charaktrystyka procesu wychowania socjalizacji.
5.pedagogika porównawcza(komparastyka)-porównanie polskiego systemu oświatowego z innymi.

Subdyscypliny pedagogiczne-kryterium wyodrębnienia:rodzaj praktyki (specjalności pedagogiczne)
1.Pedagogika resocjalizacyjna
2.Pedagogika opiekuńcza
3.Praca socjalna
4.Doradztwo zawodowe
5.Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne
6.Pedagogika katechetyczna
7.Pedagogika kulturalno-oświatowa
8.Pedagogika społeczna(?)
9.Pedagogika dorosłych-andragogika(?)

Dziedziny wychowania-zakresy działalności wychowawczej(w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym)

Ujęcie podmiotowe(psychologiczne,jednostkowe):
1.Wychowanie moralne
2.Wychowanie umysłowe
3.Wychowanie estetyczne
4.Wychowanie fizyczne
5.Wychowanie politechniczne,manualne

Ujęcie przedmiotowe(kulturowe,cywilizacyjne)
1.Wychowanie przez społeczeństwo,religię
2.Wychowanie przez naukę
3.Wychowanie przez sztukę
4.wychowanie przez sport i rekreację
5.Wychowanie przez pracę
Źródło: pedagogikazima.fora.pl/a/a,24.htmlTemat: Notatki...
Ujęcie strukturalno-formalne pedagogiki

Definicja: Pedagogika jest nauką o wychowaniu człowieka

Elementy ujęcia strukturalno-formalnego

Kryteria wyodrębnienia nauki: przedmiot, język, metoda
Działy pedagogiki
Subdyscypliny pedagogiczne
Dziedziny wychowania


Kryteria wyodrębnienia nauki: przedmiot, język, metoda

Przedmiot – obiekt i zakres badania.
Język – podstawowe pojęcia używane w nauce, np. w pedagogice:
edukacja, wychowanie, nauczanie, historyczny rozwój tych pojęć.
Metoda – sposób opisu i wyjaśniania badanych zjawisk.

Działy pedagogiki (nauk pedagogicznych, nauk o wychowaniu)
1.Pedagogika ogólna
2.Historia wychowania
3.Teoria nauczania (dydaktyka)
4.Teoria wychowania
5.Pedagogika porównawcza (komparatystyka)

Działy pedagogiki – cd. (przedmioty studiowania na
kierunku)

1. Pedagogika ogólna – ogólna charakterystyka epistemologiczno –
metodologiczna dyscypliny (edukacji).
2. Historia wychowania – historia myśli pedagogicznej i rozwoju
instytucji oświatowych.
3. Teoria nauczania (dydaktyka) – charakterystyka procesu na -
uczania-uczenia się.
4. Teoria wychowania – charakterystyka procesu wychowania,
socjalizacji.
5. Pedagogika porównawcza (komparatystyka) – porównanie
polskiego systemu oświatowego z innymi.


Subdyscypliny pedagogicznekryterium wyodrębnienia:
rodzaj praktyki (specjalności pedagogiczne)
1.Pedagogika resocjalizacyjna,
2.Pedagogika opiekuńcza,
3.Praca socjalna
4.Doradztwo zawodowe,
5.Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne,
6.Pedagogika katechetyczna,
7.Pedagogika kulturalno-oświatowa,
8.Pedagogika społeczna (?)
9.Pedagogika dorosłych – andragogika (?).

Dziedziny wychowania – zakresy działalności wychowawczej (w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym)

Ujęcie podmiotowe (psychologiczne, jednostkowe)
1.Wychowanie moralne,
2.Wychowanie umysłowe,
3.Wychowanie estetyczne,
4.Wychowanie fizyczne,
5.Wychowanie politechniczne, manualne.

Ujęcie przedmiotowe (kulturowe, cywilizacyjne)
1.Wychowanie przez społeczeństwo, religię,
2.Wychowanie przez naukę,
3.Wychowanie przez sztukę,
4.Wychowanie przez sport i rekreację,
5.Wychowanie przez pracę

Literatura:

1. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, (red.), Pedagogika, Warszawa 2003, tom.1.
2. S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa 1992.
3. B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 1998.
4. W. Pomykało (red.), Encyklopedia pedagogiczna, Warszawa 1993.
Inna:
J. Kmita, O kulturze symbolicznej, Warszawa 1982.
J. Kmita, Kultura i poznanie, Warszawa 1985.
J. Kmita, Jak słowa łączą się ze światem, Warszawa 1995
Źródło: pedagogikazima.fora.pl/a/a,24.html